Η White Mask Media Group εξειδικεύεται πέραν των υπολοίπων και στην διαχείριση της εικόνας των πελατών της μέσω φωτογραφίας και βίντεο. Έχοντας πολυετή εμπειρία διαμέσου του φωτογραφικού site Faces που είναι στη κατοχή της,  δημιουργεί συγκεκριμένο concept βασισμένο στις ανάγκες του κάθε πελάτη και με συγκεκριμένη επιλογή προσωπικού για τη κάλυψη των εκάστοτε αναγκών που προκύπτουν δημιουργεί ξεχωριστό content δίνοντας άλλη αίγλη στην εικόνα της επιχείρησης.